سد گلستان

کلیات - سد گلستان در 12 کیلومتری شمال شرقی شهرستان گنبد کاووس بر روی رودخانه گرگانرود قرار دارد. هدف از احداث آن توسعه اراضی ساحل راست گرگانرود با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 5600 هکتار خالص اراضی، کمک به بهبود اراضی فعلی شبکه آبیاری سد وشمگیر معادل 9200 هکتار و کنترل و مهار سلابهای مخرب سالانه می باشد. آب مورد مصرف شبکه توسط دو خط انتقال اصلی از محل ایستگاه پمپاژ با دبی 9/6 متر مکعب بر ثانیه تامین می گردد.
  مشخصات سد - سد از نوع خاکی همگن بوده که ارتفاع تاج سد از پی حداکثر 25 متر، طول تاج سد 1350 متر ، ضخامت در پی 200 متر، تراز تاج سرریز 66 متر از سطح دریا، حجم مخزن در تراز آستانه سرریز 86 میلیون متر مکعب، حجم مخزن در تراز نرمال 56 میلیون متر مکعب، حجم آب قابل تنظیم 101 میلیون متر مکعب می باشد. آب رودخانه اوغابی که در پایین سدت سد به گرگانرود می ریزد با احداث سد خاکی انحرافی به طول 113 متر و ارتفاع 28 متر متوسط کانال انحراف به طول 450 متر و عرض کف 80 متر وبه مخزن اصلی وارد می گردد.سد گلستان در شهرستان گنبد سیستم انحراف و تخلیه کننده تحتانی از دو عدد لوله فلزی  به قطر 4/2 متر و به طول 160 متر در بدنه سد تشکیل شده است.
    زمین شناسی - منطقه گنبد کاووس را دشت وسیعی می پوشاند که از رسوبات ماسه أی و سیلتی غیر متراکم و سخت نشده پوشیده شده است. این رسوبات که از نوع ماسه های بادی (لس) هستند طی دوران چهارم با ضخامت نسبتا زیاد در منطقه دشت و در پای ارتفاعات جنوبی و شرقی نهشته شده اند.
 مشخصات سازه های جنبی - سرریز از نوع آزاد بتنی به طول 130 متر در تکیه‏گاه چپ سد واقع شده است. تراز آستانه سرریز 62 متر از سطح دریا، حداکثر ظرفیت سرریز 1553 متر مکعب بر ثانیه، و ارتفاع آب روی سرریز در هنگام تخلیه سیلاب PMF برابر 35/3 متر می‏باشد.سد گلستان در شهرستان گنبد نوع تند آب پله أی (ترکیب گابیون و بلوک بتونی)، عرض تند آب 130 متر و طول آن 450 متر (متشکل از 9 عدد حوضچه آرامش 50متری) می‏باشد. اختلاف ارتفاع دو حوضچه متوالی 2 متر است.

آب عبوری از سرریز به رودخانه اوغان وارد و از آنجا به رودخانه اصلی (گرگانرود) هدایت خواهد شد.

نوع سد : خاکی با هسته رسی

سال شروع ساخت : ۱۳۷۴

سال شروع بهره برداری : ۱۳۷۹

نزدیکترین شهر و فاصله از آن به کیلومتر : گنبد کاووس ، ۱۲ کیلو متر

نام حوضه آبریز اصلی : خزر

نام حوضه آبریز فرعی : گرگان و دشت

نام رودخانه : گرگان رود ، اوغان

ارتفاع از کف - متر : ۱۷

ارتفاع از پی - متر : ۲۵

منبع :  سایت مهندسی آب و خاک

/ 0 نظر / 33 بازدید