معرفی برخی از دستگاه های ابزار دقیق در زمین شناسی مهندسی

مکانیک سنگ بیستون ابزار دقیق سد وتونل

http://brmsinstruments.com

گرد آوری : وثوقی

 

 

دستگاه برش سنگ

این دستگاه برای بریدن سر و ته مغزه و نیز برش نمونه مکعبی در ابعاد 10*10 سانتیمتر ساخته شده است . از این دستگاه علاوه بر تهیه مکعب ، می توان برای تهیه مقاطع نازک سنگ نیز استفاده برد .

دستگاه ساب

این دستگاه برای آماده نمونه ها جهت انجام آزمایشهای تک محوری و سه محوری سنگ ساخته شده است . با این دستگاه می توان نمونه ها را به طور کامل جهت انجام آزمایش هایی که نیاز به موازی بودن سر و ته نمونه دارند ،آماده نمود .

پیزومتر ازنوع تار مرتعش (Vibrating Wire Piezometer)

پیزومترنوع تارمرتعش برای اندازه گیری فشار آب زیر زمینی در سازه های خاکی ، سنگی، شالوده‌ها وسازه‌های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار، یکی از پر فروش ترین ابزارهای این شرکت است.

کاربردها :

مشخص نمودن الگوی جریان

اندازه گیری سطح آب زیرزمینی

مطالعات هیدرولوژیکی ، کنترل ساخت و بررسی پایداری و رفتار نگاری در سدهای خاکی ، شالوده ها، سازه های زیرزمینی کم عمق و حفاریهای سطحی.

فشارسنجهای خاک و بتن(Earth and Concrete Pressure Cell)

فشارسنجهای ( pressure cell) خاک وبتن برای اندازه گیری فشار کل در خاکریزها ومخازن ، سطح دیوارهای حائل ، ساختمانها ، تکیه گاههای پلها، پوشش تونلها و اندازه گیری تنش در درون سازه‌های بتنی مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربردها :

اندازه گیری جهت و مقدار فشار کل و توزیع تنش درون مخازن سدها و حد فاصل خاک و بتن.

مشخص نمودن فشار تماسی در دیواره های حائل،آب بند و تکیه گاهها

اندازه گیری فشار درون و بیرون پوشش حفره‌های زیر زمینی

رفتارنگاری تنش در دیواره های سنگی مغارها و تونلها ی بدون پوشش

ارزیابی فشار باربری شالوده ها

تنش سنج شاتکریت (Shotcrete -Concrete Stress Cell)

در روش تونل سازی جدید اطریشی ، ( N.A.T.M) برای نگهداری نمودن دیواره تونل بلافاصله پس ازحفر تونل بتن پاشی صورت می گیرد. این تنش سنج ها برای اندازه گیری تنش های شعاعی ومماسی درپوشش بتن پاشی شده تونل طراحی شده اند.

کاربردها :

ارزیابی مقدار تنشهای شعاعی و مماسی در پوشش شاتکریت تونلها

نمایش مقاومت شاتکریت

ارزیابی مناسب بودن مقدار پوشش ایجاد شده

تعیین ظرفیت باربری شالوده

اندازه گیری فشار درون وبیرون پوشش حفره‌های زیرزمینی

بارسنج(LoadCell)

بارسنج ها توانایی اندازه‌گیری مقدار بار وارده بر نگهدارنده‌های نصب شده در سازه‌ها را دارند.

کاربردها :

اندازه گیری بار وارده بر پیچ سنگها، میل مهارهای شالوده یاکابلهای کششی

اندازه گیری بار فشاری بین اجزاء مختلف سازه

دماسنج از نوع تارمرتعش (Vibrating Wire TemperatureMeter)

این دستگاه برای اندازه گیری دمای داخلی درسازه های بتنی،خاکی وآب مورداستفاده قرار می گیرد.

کاربردها :

کنترل شرایط دمای موردنظر

کنترل افزایش دما درارتباط با تنش وتغیرات حجم درسدها

مطالعه اثرات دما روی سایر ابزارهای نصب شده

 

درزه وشکاف سنج (Crack & JointMeter)

برای رفتارنگاری و یا اندازه گیری بازشدگی بین دوبلوک بتنی درسازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای رفتار نگاری جابجایی ترکها درسازه‌های بتنی - سنگی بکار می رود.

کاربردها :

اندازه گیری میزان بازشدگی ترکها درسدهای بتنی قوسی

اندازه گیری میزان بازشدگی ترکها درسازه های بتنی

اندازه گیری میزان بازشدگی ترکها درسازه های سنگی وسازه‌های ساخته شده با مصالح بنایی

کرنش سنجهای نوع تار مرتعش (Vibrating Wire StrainGage)

کرنش سنج ها برای اندازه گیری مقدار کرنش دربتن یا یک سازه فولادی درمناطقی که باید سطح کرنش برای طراحی واطمینان از پایداری سازه رفتارنگاری شود مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردها :

رفتار نگاری کرنش درسدهای بتنی درضمن ساخت وپس ازآن

مطالعه توزیع تنش درحفره ها وتونل های زیر زمینی

توزیع تنش درسدهای بتنی وسدهای که با مصالح بنایی ساخته شده‌اند

رفتارنگاری تنش ها درمحورهای تحت فشار.

کشش سنج درون گمانه ای (Bore HoleExtensometer)

این وسیله برای اندازه گیری تغییر شکل ومیزان جابجایی لایه های سنگی ویا خاکی طراحی شده است. این کشش سنج ها ممکن است یک نقطه ای یا چند نقطه ای باشند. کشش سنجها عموما در دو فرم مکانیکی و یا الکترونیکی عرضه می‌گردند.

کجی سنج (Tiltmeter)

کجی سنج برای رفتار نگاری تغییرات شیب ساختمانها و سازه‌ها ی بتنی مورد استفاده قرار می گیرد . این ابزار شامل یک پاندول معکوس است که با تغییر شیب منحرف می شود. کجی سنج یک سیگنال الکتریکی متناسب با زاویه شیب تولید می کند که توسط دستگاه قرائت، اندازه گیری می شود.

دستگاه قرائت دیجیتالی(Digital ReadoutUnit)

واحد قرائت EDI-51V می‌تواند با تمام ابزارهای نوع سیم لرزان Encardio- rite برای نشان دادن پارامترهای اندازه گیری شده در واحد زمان یا هر واحد مهندسی دیگر مثل m، kgf ، m،tf ،deg ،°c و... .مورد استفاده قرار گیرد. این واحد قرائت می تواند ضرایب کالیبراسیون حداکثر یکصد مبدل (transducer) سیم لرزان را ذخیره نماید .

همچنین این واحد تا 720 دسته داده را با زمان و تاریخ ثبت و ذخیره می‌نماید.

انحراف سنج (Inclinometer)

این ابزار برای اندازه گیری حرکات افقی ( جانبی) سازه های زیرزمینی یا سطحی مورد استفاده قرار می گیرد . این ابزار داده های عددی معنی داری از اندازه انحراف یا شیب شالوده‌ها و تغییرات آن با زمان را بدست میدهد. تخمین مناسب مقدار انحراف شالوده‌ها با رفتارنگاری رفتار سازه پس از احداث و آشکار کردن خطرات احتمالی که ممکن است پایداری سازه شالوده و محیط اطراف آن را تحت تأثیر قرار دهد ، کمک می‌کند. محدوده اندازه گیری این ابزار 30 ± درجه نسبت به قائم است.

 

دستگاه های آزمایش فشار با قرائت کننده دیجیتالی

(جکهای بتن شکن و سنگ شکن)

این سری از دستگاه‌ها از واحدهای بارگذاری و پمپ روغن تشکیل شده است. مقدار بار توسط سیستم دیجیتالی سنجیده می‌شود واحد الکترونیکی دستگاه میکرو پروسسور می‌باشد.در این سیستم مقدار بار، حداکثر بار ، مقدار سرعت بارگذاری قابل نمایش دادن می‌باشد .بارگذاری و باربرداری در این سری دستگاهها به صورت دستی قابل کنترل می‌باشد .سیستم الکترونیکی این دستگاه قادر است که نتایج مربوط به حداقل 1000 آزمایش را ذخیره نماید و سپس به کامپیوتر منتقل کند . این دستگاهها با ظرفیتهای 500 تا 5000 کیلو نیوتن توسط هایکو عرضه می‌شود.

دستگاه سه محوری دینامیکی خاک

این دستگاه که مطابق آخرین فن آوری روز توسط شرکت هایکو تولید می‌گردد، یکی از مهمترین دستگاهها برای سنجش وضعیت خاک در آزمایش سه محوری در حالت دینامیکی و استاتیکی می‌باشد .این سیستم قادر است که در شرایط زیر نمونه ها را مورد آزمایش قرار دهد:

کنترل کرنش و کنترل تنش دینامیکی تا 10 هرتز

کنترل مسیر تنش نرمال در دو حالت زهکشی شده و زهکشی نشده.

آزمایش سه محوری معمولی با سرعت کرنش بیش از 5/0 میلیمتر در دقیقه

تحکیم و تورم در شرایط K0

ستگاه سه محوری خاک

این دستگاه که کاملا به صورت خودکار آزماش را انجام می‌دهد‌، مطابق جدیدترین اصول فنی روز ساخته شده است. با این دستگاه می‌توان در شرایط معمولی نمونه های تا قطر 100 میلیمتر را آزمایش نمود . حداکثر کرنش جانبی در این دستگاه 10 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد.

دستگاه تحکیم دیجیتالی

این دستگاه مطابق استاندارد IS-2720-BS-1377 ساخته شده است. این دستگاه که به طور اتوماتیک کار می کند قادر است که مراحل بارگذاری و آزمایش تحکیم را کنترل نماید و با کاهش مقدار کرنش پله بارگذاری بعدی را شروع کند. بنا براین با این دستگاه آزمایش تحکیم کامل برای اغلب خاکها بین 24 تا 48 ساعت خاتمه می‌یابد که از نظر اقتصادی و سرعت کار بسیار مفید می‌باشد.

دستگاه آزمایش یونیورسال الکترونیکی با سیستم افزایش بار اتوماتیک

این دستگاه برای انجام آزمایش بر روی مواد مختلف فلزی و غیر فلزی طراحی شده است. با این دستگاه می‌توان فشار، کشش، خمش، پیچش، برش، سختی و موارد دیگر را بر روی مواد آزمایش نمود.

این دستگاه از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده است :

چهار چوب بارگذاری

سیستم پمپ هیدرولیکی

بخش کنترل الکترونیکی

دستگاه برش مستقیم

این دستگاه برای اندازه گیری خصوصیات مهندسی سطح درزه سنگ یا بتن طراحی شده است. این دستگاه که به صورت دستی و اتوماتیک تولید می‌شود در صحرا و آزمایشگاه قابل استفاده می‌باشد. برای آزمایش نمونه با این دستگاه باید ابتدا نمونه قالب گیری شود که وسایل قالب گیری نیز جزء ضمائم دستگاه می‌باشد. سیستم اعمال نیروی افقی و عمودی این دستگاه در شرایط عادی تا 5 تن بار اعمال می‌نماید، اما این مقدار به 20 تن قابل افزایش می باشد.

/ 1 نظر / 38 بازدید
asal

وقتی این مطالب رو کپی میکنی خوب منبعش رو هم بگو دیگه، میترسی بگی وثوقی تو رو چه به مکانیک سنگ