1- کاربردها

سلول های فشار کل تار‌BRMS  سری TPC و EPC برای اندازه گیری ترکیب فشار در تنش موثروفشار آب منفذی طراحی شده است.عموما سلولهای فشار برای دو نوع در خواست استفاده می شوند:

- برای اندازه گیری فشار دربتن حجمی مانند خاکریز یا در پرکردن معادن و بتن به‌کار میرود.

- از این ابزار همچنین برای اندازهگیری فشار مجاور پوشش تونلها، پیها، دیوارهای حائل، کانالها یا دیگر سازههای فنی نیز استفاده می شود.

در عمل سلول طوری نصب میگردد که صفحه آن عمود بر جهت عملکرد تنش اصلی باشد. یک خوشه از سلول ها را میتوان طوری نصب نمود که اندازه‌گیری هر دو مولفه بزرگی و جهت تنش اصلی یا اندازهگیری تنش را در جهات مختلف امکان‌پذیر سازد.

 کرنش سنج تار مرتعش در سلول حسگر در صورت لزوم ناهمواری ، پایایی، مقاومت را به راحتی ازدور رفتارنگاری
 می کند.

 

2- محصول

1-2- توضیحات کلی

    سلول شامل یک بالشتک فشار،یک لوله فولادی ضدزنگ ویک سنسور فشاردر یک محفظه محکم می باشد.این بالشتک از دوصفحه که محیط آن به هم جوش خورده ، ساخته شده است. که از یک غشاء مرکزی که توسط سیال غیر فشرده پرشده،تهیه شده است.هردو لبه بالشتک فعال است که این تاکید بیشتری بر اندازه گیریدرجهت سطح داخلی دارد.یکلوله فولادی با طول کم و دیواره ضخیم به لبه سلول فشار وصل شده و طرف دیگر آن به یک محفظه استوانه ای دارای مبدل فشار متصل گردیده است. یک کابل آب بند امکان قرائت از دور تغییرات فشار را امکان پذیر میسازد.                           

در طی ساخت ابتدا سلول تحت خلاء قرار داده می شود تا هرگونه هوا از درون آن تخلیه شود. سپس روغن تحت فشار به درون سلول رانده میشود به طوری که صفحات توسط یک لایه نازک سیال از یکدیگر جدا شوند. سیال همچنین لوله فولادی و حفره درون محفظه مبدل فشار را پر میکند.

در صورت نیاز مجددا می توان تاحدود 2/1 متر لوله به سلول فشاراضافه کرد.در آن زمان مقداری روغن اضافه
 می کنیم،به طوریکه سطوح بالشتک به درستی با محیط اطراف در تماس باشند( بویژه در بتن حجمی).

2-2 - توضیحات جزئی

 در طراحی بالشتکهای آنها می باشد.که این برخواص سلولها تاثیر می گذارد TPC و EPCاختلاف اصلی بین دوسلول فشار وموجب تفاوت درکاربردهای آنها می شود.    

                         

  :  خیلی به تغییرات دما حساس می باشد.در نتیجه در محیطهایی که دما پایدار است کاربرد دارد.EPC  

 

 

TPC2-2-1- مدل

سلول فشار مدلTPC حاوی دو صفحه فولادی است.که لبه های این دوصفحه به هم جوش خورده اند.این ترکیب ومقدارکم روغن استفاده شده سختی بالایی را به سلول می دهد.بعلاوه،بالشتک خیلی به سمت شیارهای خارجی انعطاف دارد.میانگین فشار اطراف بالشتک توسط یک حلقه صلب که حساسیت به تنشها را در راستاهای دیگر نسبت به حالت نرمال سطوح سلول افزایش می دهد بدست می آید.مقدار کم روغن حساسیت سلول رانسبت به تغییرات دمابه حداقل می رساند.

سختی زیاد وحساسیت کم نسبت به دماسلول TPC را برای دفن درخاک سخت ( بین سنگ وبتن )مناسب
 می سازد.

سلولهایTPCبه اشکال مربع ودایره موجودند.که مدلهای ویژه آن برای اندازه گیری تنش در بتن حجمی یا در شاتکریت لاینینگ تونل طراحی می شود.

 

EPC 2-2-2- مدل

سلول EPCدارای دو صفحه فولادی انعطاف پذیر نازک با لبه های گرد میباشد که در اطراف به همدیگر جوش داده شده اند.لایه روغن بین صفحات ضخیم تر از مدل TPC است .مواد استفاده شده در صفحات وحجم بیشترروغن سختی سلولEPCرا کاهش می دهد.

این خصوصیات سلول را برای دفن در سنگ نرم یا خاکریز معدن مناسب می سازد.

حجم زیاد روغن نیاز این مدل را برای نصب در محیطهایی که دما پایدار است را فراهم می سازد.

 

2-3- عملکرد اصلی

فشار خارجی خاک به دولبه سلول وارد می شود.فشار به خاک وسپس به سنسور تار مرتعش انتقال می یابد.
المان حسگر بوسیله مبدل فشاریک سیم پیانوبه دیافراگم متصل می شود.تنوع در موقعیت تغییرات فشار روغن دیافراگم وهمچنین تاثیرات تنش در سیم است.این تنش مستقیما متناسب با مربع رزونانس یا فرکانس طبیعی در سیم است.

در عمل ،ولتاژهای ناگهانی که به کویل و یک موقعیت مغناطیسی نزدیک به تاردر یک طیف از فرکانس اعمال می شود ،  

فرکانس تار طبیعی اندازه گرفته می شود،بدین گونه نیروی تار به ارتعاش تبدیل می شود.نوسان تار یک ولتاژدرکویل تولید می کند.این سیگنال توسط دستگاه قرائت تقویت می شود،که این برخلاف فرکانس هارمونیکی با علائم مشخص ممتاز
 می شود تاتشدید فرکانس در تار تعیین شود.

ارتباط بین پرید N و کرنش در ارتعاش تار با استفاده از رابطه زیر حاصل می شود:

K .109/N2 = £

 

£= کرنش برحسب میکرو استرین   

N =  تناوب ارتعاش برحسب میکروثانیه

K=  ثابت گیج ، ویژه برای هرنوع گیج

تکنولوژی تارمرتعش میانگین واحدی از سیگنال خروجی فرکانس که واقعا تاثیری برخط امپدانس ندارد ، یابا مقاومت تماس داردرا پیشنهاد می کند.

چند کیلومترطول کابل فاقد سیگنال زوالی می توانداستفاده شود.

دستگاه قرائت MB-6T برای قرائت سنسور تارمرتعش(تحریک ، وضعیت سیگنال ، نمایش اختلاف قرائتها)استفاده می شود.

 

2-4- کالیبراسیون

تمامی سلولهای فشار با توجه به جدول کالیبراسیون خاص به طورمستقل کالیبره میشوند.که با آن می توان قرائتهای خام را به مقادیر فشارو دمای تصیح شده تبدیل کرد.

تمام سنسورهابه طور جداگانه در محدوده دامنه کاری قبل از حمل کالیبره می شوند.ضرایب کالیبراسیون وضریب تاثیرحرارتی با قراردادن گزینه های داده کالیبراسیون در یک فرمول رگرسیون خطی یا چندمتغیره بدست می آید.

در طول مرحله کالیبراسیون ،حسگرهای فشارتا 125% دامنه کارایی و40 درجه سلسیوس تست می شوند.

 

3-1- پذیرش قرائت قبل از نصب

قرائت تمام ابزارها باید بلافاصله بعد از دریافت انجام شود، تا از عدم آسیب دیدن ابزار در طی حمل یا جابجایی در کارگاه اطمینان حاصل شود.                                                                                                                            

قرائت به صورت روابط خطی توسط یک سلول کاملا بدون بار گرفته می شود.که قرائت گرفته شده با قرائت کارخانه که در برگه کالیبراسیون نشان داده شده مقایسه می گردد.آنهاباید شبیه به هم باشند. اختلاف در قرائتهای خام ناشی ازدما وفشاربارومتریک موجب اختلافات مشخص از کارخانه ، در طول مرحله کالیبراسیون است.      

اگر فشارسلول فشار افزایش یابد،قرائتها باید کاهش یابد.

همچنین قرائت گیج دما گرفته شود تا از کارکرد درست ترمیستور مطمئن شوید.

WWW.BRMSINSTRUMENTS.COM

/ 0 نظر / 32 بازدید