# سد_وتونل

سفارت ها

سفارتهای خارجی در تهران نام سفارتخانه تلفن نشانی  سفارت آذر بایجان  ۲۲۱۳۵۵۴-۲۲۱۵۱۹۱ فرمانیه خیابان شهید صالحی خ شهید وطن پور شماره ۳۰ سفارت آرژانتین ۸۷۱۶۲۴۴-۸۷۱۹۱۸۹ میدان آرژانتین ساختمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید